Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học năm 2021

Chi tiết hóa từng nhiệm vụ trong kế hoch5, bảo đảm hiệu quả các nhóm công việc thuộc 5/9 nhiệm vụ.