Tổng số cán bộ công chức, viên chức nhà trường: 30, nữ 29.
         Hiệu trưởng: 01, nữ 01, trình độ chuyên môn: ĐHSPMN , trình độ chính trị: Trung cấp chính trị, chứng nhận Bồi dưỡng chuyên viên.
         Phó hiệu trưởng: 02, nữ 02, trình độ chuyên môn: ĐHSPMN, trình độ chính trị: Trung cấp chính trị.
         Giáo viên: 23, nữ 23. trình độ chuyên môn: Đại học: 13, Cao Đẳng: 8, Trung cấp: 01; Lý luận chính trị: 03.
         Nhân viên: 05: 01 kế toán, 01 văn thư, 02  cấp dưỡng, 01 bảo vệ.
         Chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Xuất sắc: 9/23; tỷ lệ 39.3 %; Khá: 10/14, tỷ lệ 56.5 %; TB: 01/23, tỷ lệ 4.2%
         Số đảng viên của trường: 24/30, tỷ lệ 80% so với toàn trường.
         Tập thể sư phạm là một khối đoàn kết, có ý thức kỷ luật tốt, có tinh thần tự giác.
         Đa số giáo viên trẻ, nhiệt tình, 100% biết ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc soạn giảng. Thamgia tốt các hoạt động phong trào nhà trường.