Trường Mầm non Phường 3 được chia tách từ trường Tiểu học Vĩnh Sử và thành lập Trường mẫu giáo Vĩnh Biên và chính thức đi vào hoạt động ngày 02 tháng 10 năm 2006 sau 08 năm được đổi tên gọi là trường mầm non Phường 3 vào ngày 19 tháng 5 năm 2014, khi huyện Ngã năm được công nhận Thị xã. Đến tháng 9 năm 2015 trường Mầm non Phường 3 được UBND Tỉnh Sóc Trăng công nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

          Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục thế hệ trẻ thành những con người có đủ các phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo để đáp ứng được công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Với tinh thần đó trường Mầm non Phường 3 xây dựng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2018 - 2023.

          Xây dựng kế hoạch chiến lược là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục mầm non, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục phường nhà phát triển theo kịp các yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.