Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng thị xã Ngã Năm

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng thị xã Ngã Năm