Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh

Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em