" Chất lượng giáo dục là uy tín, danh dự của nhà trường”