Công văn triển khai cuộc thi NCKH, KHKT năm 2020-2021